Regulamin

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez: spółkę pod firmą: BizFit Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-605 Kraków, ulica Fredry 2 ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499753 (dalej: „Operator”), za pośrednictwem serwisu internetowego Bizvalue (dalej: „Serwis”), którego wydawcą i właścicielem jest Operator wraz z warunkami korzystania z Serwisu przez użytkowników Serwisu i Operatora, ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług realizowanych przez Serwis w drodze automatycznego przetwarzania i przechowywania informacji i danych umieszczanych przez użytkowników Serwisu w bazie danych Serwisu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Serwisu z jakiegokolwiek tytułu. Tym samym rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu w zakresie niewymagającym zarejestrowania, jak również dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Skorzystanie z jakiejkolwiek informacji udostępnionej za pośrednictwem Serwisu oraz z usług oferowanych przez Operatora w Serwisie bezwzględnie wymaga pełnej akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji przez użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Operatorem celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Operatorem w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek funkcji lub usługi Serwisu.
 6. Serwis dostępny jest pod następującym adresem internetowym: Bizvalue.pl
 7. Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Operatora, a wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym opublikowane oferty i ogłoszenia, publikacje elektroniczne nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Serwis przeznaczony jest dla przedsiębiorców, inwestorów, funduszy Venture Capital, funduszy Private Equity, firm doradczych oraz sieci franczyzowych i innych podmiotów oraz podmiotów zainteresowanych wycenami kapitałowymi, a także innym osobom zainteresowanym tematyką Serwisu (dalej: „Użytkownicy”).
 9. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są w szczególności następujące usługi w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego (dalej: „Usługi”):
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających samodzielne przeprowadzanie wycen wartości przedsiębiorstw (dalej: „Wycena Firmy Online”);
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających samodzielny monitoring wartości firm oraz ich zmienności w czasie (dalej: „Monitor Wartości Firmy”);
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających samodzielne przygotowanie przez Użytkownika dokumentu opisującego firmę dla potencjalnego nabywcy (dalej: „Memorandum Informacyjne”);
  • Udostępnienie miejsca w Serwisie dla firm doradczych na zamieszczenie profilu prezentującego doradcę oraz ofertę jego usług (dalej: „Profil Doradcy”) wraz z możliwością zamieszczania przez firmy doradcze własnych ogłoszeń sprzedaży lub zakupu firm;
  • Udostępnienie miejsca w Serwisie dla firm franczyzowych na zamieszczenie profilu prezentującego franczyzodawcę oraz jego ofertę (dalej: „Profil Franczyzodawcy”).
 10. Operator wskazuje rodzaje Usług wymagających rejestracji w Serwisie oraz rodzaje Usług odpłatnych.
 11. Operator będzie świadczył odpłatne Usługi drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 12. Opis Usług wraz z aktualnie obowiązującymi cenami świadczenia poszczególnych Usług (dalej: „Cennik Usług”) dostępne są na stronach Serwisu w sekcjach dedykowanych poszczególnym usługom. Operator pobiera opłaty za Usługi odpłatne, z zastrzeżeniem Usług bezpłatnych, po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Operator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w Usługach oraz świadczenia Usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika.
 14. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym Operator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.

Zasady dotyczące wszystkich Użytkowników

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 3. Dostęp do części Usług możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu rejestracji (dalej: „Rejestracja”). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. W wyniku rejestracji tworzone jest w Serwisie konto użytkownika (dalej: „Konto”), a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego (dalej: „Użytkownik Zarejestrowany”). Do czasu potwierdzenia Rejestracji Konto jest nieaktywne. Podany podczas rejestracji adres e-mail służy jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i zakończenia pracy z Serwisem.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola podczas Rejestracji w Serwisie.
 5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i korzystanie z Usług.
 6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
 7. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Operator określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 8. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie i następuje w momencie dokonania płatności za określoną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 9. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników z zastrzeżeniem postanowień dotyczących firm planujących skorzystać z Profilu Doradcy lub Profilu Franczyzodawcy. Profil Doradcy oraz Profil Franczyzodawcy jest odpłaty zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
 10. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi korzystanie z Usług udostępnianych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych oraz skorzystanie z Usług odpłatnych.
 11. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w postaci i formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, do celów związanych z obsługą Użytkownika, świadczeniem przez Operatora Usług, utrzymywania relacji z Użytkownikiem, informowania o zmianach w Serwisie oraz innych zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością biznesową - w tym przesyłania wiadomości i ofert drogą mailową. Operator może, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym oraz innym podmiotom.
 12. Operator świadcząc usługi drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy oświadczenie Usług. Operator może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, co oznacza, iż brak podania danych osobowych wskazanych w formularzu uniemożliwia zawarcie umowy.
 14. Operator jest administratorem danych osobowych.
 15. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie Rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
 16. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas Rejestracji.
 17. Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być sprawdzane i weryfikowane przez Operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania błędów lub uzupełnienia brakujących danych na co Użytkownik wyraża zgodę.
 18. Konta Użytkowników, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane nie będą aktywowane lub będą blokowane w Serwisie, a w przypadku gdy nie zostaną w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Rejestracji poprawione i pozytywnie zweryfikowane - Konta takie będą z Serwisu usuwane. Informacja o zablokowaniu Konta lub usunięciu Konta zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 19. Użytkownik, który nie dokonał potwierdzenia Rejestracji lub nie dokonał w ogóle Rejestracji (dalej: „Użytkownik Niezarejestrowany”) może korzystać z Serwisu tylko w zakresie korzystania z Usług bezpłatnych udostępnionych dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik Niezarejestrowany w szczególności nie może dokonywać zakupów Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 20. Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się. Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie - wymaganych przez interfejs logowania.
 21. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 22. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszelkich praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo treści te są skierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówioną informację handlowa skierowaną do oznaczonych odbiorców, używać bez zezwolenia jakichkolwiek treści chronionych prawem (np. praw autorskich, znaków towarowych, patentów, patentów użytkowych, praw patentowych lub wzorów), ani reklamować, promować, oferować lub rozpowszechniać jakichkolwiek towarów lub usług chronionych przez prawo, używać lub promować wszelkich praktyk kupieckich uznawanych za działania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe.
 23. Zabronione są wszelkie działania Użytkownika mogące wpływać na zdolność do działania Serwisu, zwłaszcza czynności, które mogą powodować zakłócenia lub błędy w działaniu Serwisu.
 24. W przypadku wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Naruszenie Regulaminu będzie niosło ze sobą skutki prawne i finansowe dla Użytkownika łamiącego te postanowienia.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora za dostępność Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • aktualna wersją przeglądarki internetowej.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 3. Operator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 4. Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 5. Operator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu - każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.

Warunki korzystania z usługi wyceny wartości firmy i usług z nią powiązanych

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy Zarejestrowani po dokonaniu płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem udostępnionym na odpowiednich stronach Serwisu mogą samodzielnie:
  • Przeprowadzać wycenę wartości firmy (Wycena Firmy Online);
  • Prowadzić monitoring wartości firmy oraz jej zmienności w czasie (Monitor Wartości Firmy);
  • Przygotować, krótkie opracowanie prezentujące firmę (Memorandum Informacyjne). Dalej zwane łącznie „Usługi Wyceny”
 2. Usługi Wyceny realizowane są za pośrednictwem Serwisu w oparciu o autorskie rozwiązanie stworzone przez Operatora na potrzeby Serwisu (dalej: „Model Bizvalue”).
 3. Model Bizvalue jest to zestaw usług realizowanych przez Serwis w sposób w pełni zautomatyzowany drogą elektroniczną w sieci Internet bez udziału Operatora przy wykorzystaniu udostępnionych w Serwisie funkcjonalności do wprowadzania przez Użytkownika danych i automatycznego przetwarzania ich w oparciu o zdefiniowane w Serwisie algorytmy.
 4. Użytkownik Serwisu w celu skorzystania z Usług Wyceny uzupełnia umieszczone w Serwisie specjalne formularze służące do zebrania danych i informacji przetwarzanych w Modelu Bizvalue.
 5. Wprowadzane przez Użytkownika do Modelu Bizvalue dane finansowe, treści, materiały i informacje nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i rozpowszechniane przez Operatora w jakiejkolwiek formie bez zgody Użytkownika.
 6. Operator nie wprowadza żadnych poprawek (w tym edytorskich) do treści i informacji wprowadzanych przez Użytkowników w części Serwisu poświęconej Usługom Wyceny.
 7. Model Bizvalue został opracowany w celu umożliwienia Użytkownikom wykonania samodzielnej wyceny wartości przedsiębiorstwa online - bez udziału zewnętrznych doradców i ekspertów oraz w celu przygotowania materiałów informacyjnych prezentujących wyniki takiej wyceny, a także informacje o przedsiębiorstwie Użytkownika.
 8. Serwis przygotowuje raporty oraz wykonuje obliczenia w oparciu o zdefiniowane algorytmy obliczeniowe Modelu Bizvalue - bazując na danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu oraz na wartościach parametrów niezbędnych (dalej: „Parametry Wyceny”) dla wykonania Usług Wyceny. Ustalona wartość końcowa przedsiębiorstwa w Modelu Bizvalue, jak również poszczególne wyceny i warianty wycen, bazują na danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika oraz Parametrach Wyceny.
 9. W Modelu Bizvalue wartości Parametrów Wyceny niezbędnych do przeprowadzenia Usług Wyceny są proponowane przez Serwis jako wartości wejściowe (początkowe). Wartości te powinny być zweryfikowane i dowolnie dostosowywane przez Użytkownika. Wszystkie Parametry Wyceny są możliwe do samodzielnej zmiany przez Użytkownika.
 10. Użytkownik korzystający z Usług Wyceny przy wykorzystaniu wartości Parametrów Wyceny proponowanych przez Serwis jako wartości wejściowe (początkowe) bez zmian tych wartości, oświadcza tym samym, że ma pełną świadomość, że proponowane przez Serwis wartości Parametrów Wyceny mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania przez Użytkownika.
 11. Operator Serwisu zastrzega, że wartości Parametrów Wyceny proponowane przez Serwis jako treści lub wartości wejściowe, mają charakter wyłącznie przykładowy lub informacyjny, a Użytkownik dokonując samodzielnego ustalenia wartości swojego przedsiębiorstwa przy ich wykorzystaniu jest tego świadomy i w pełni akceptuje proponowane treści lub wartości parametrów do obliczeń, jak również otrzymane w wyniku obliczeń wartości i treść raportów.
 12. Operator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia Użytkownikom Serwisu Usług Wyceny oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji biznesowych, inwestycyjnych oraz jakichkolwiek innych decyzji podjętych w oparciu o informacje i materiały pozyskane z Serwisu, w tym będące rezultatem korzystania z Usług Wyceny.
 13. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkowników z Usług Wyceny, w tym za obliczoną w Serwisie wartość firmy oraz wszystkie inne obliczane wartości będące wynikiem zastosowanych w Serwisie algorytmów obliczeniowych bazujących na danych wprowadzanych przez Użytkownika oraz Parametrów Wyceny.
 14. Usługi Wyceny wykonane przez Operatora w Serwisie nie stanowią również jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej podjęcia określonej decyzji - bez względu na charakter tych decyzji.
 15. Odpowiedzialność za dalsze wykorzystanie informacji i raportów uzyskanych na skutek świadczonych przez Operatora Usług Wyceny spoczywa na Użytkowniku, który musi być świadomy uproszczeń wynikających z metodologii Modelu Bizvalue.
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzanych przez Użytkownika, jak również za poprawność merytoryczną i biznesową zastosowanych w serwisie algorytmów obliczeniowych.

Dokonywanie płatności

 1. Operator rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika oraz otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Operator określa w Serwisie.
 3. Płatności za Usługi Serwisu można dokonać za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU lub PayPal („Systemy płatności”).
 4. Płatności za pośrednictwem Systemów Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przy użyciu Systemów Płatności, w tym za podanie przez Użytkownika numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych PayPal odpowiada PayPal zgodnie ze swoim regulaminem.
 6. Opłaty za Usługi są pobierane z góry. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Usług dokonanej po wniesieniu opłaty, a przed upływem terminu wykonania danej usługi przez Operatora, Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat.
 7. Opłata za usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu dla Doradców i Franczyzodawców mogą zostać określone indywidualnie w odrębnych umowach.
 8. Operator nie pobiera od Użytkowników żadnych prowizji od transakcji kapitałowych zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu, chyba, że odrębna umowa zawarta z Doradcą lub Franczyzodawcą lub Użytkownikiem stanowi inaczej.
 9. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi (np. faktury VAT, faktury) są wystawiane przez Serwis automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
 11. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w Serwisie.
 12. Umowa na świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać wyłącznie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres: BizFit sp. z o.o., ul. Fredry 2, 30-605 Kraków. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania listu poleconego z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Operator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jako login do Serwisu (podany w zgłoszeniu reklamacyjnym) lub korespondencyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa odpłatna.
 4. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio umów.
 5. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony umowa może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 6. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Operatorem, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem że zostało ono sporządzone na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny Operatora listem poleconym.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 8. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 10. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 11. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.