Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wiadomości e-mail

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wiadomości e-mail

Administratorem danych osobowych jest:

BizFit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Fredry 2, 30-065 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000499753, NIP: 6793098929, REGON: 123058145.

Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres iodo@bizfit.pl lub pod numerem telefonu: +48 12 307 23 01.

W przypadku, gdy pomiędzy Administratorem a Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą nawiązana została współpraca celem zawarcia i realizacji Umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji tej Umowy  oraz na jej potrzeby, a także do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

– Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

– Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe.

Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także po jej realizacji, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, np. w celach dochodzenia roszczeń.

Jest Pan/Pani uprawniony do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),

zgodnie z treścią Rozporządzenia.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych we wskazanym zakresie jest warunkiem zawarcia Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.