Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu, którego wydawcą i właścicielem jest Operator wraz z warunkami korzystania z Serwisu przez użytkowników Serwisu i Operatora, uwzględniając ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych jak również z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług realizowanych przez Serwis w drodze automatycznego przetwarzania i przechowywania Danych umieszczanych przez użytkowników Serwisu w bazie danych Serwisu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Serwisu z jakiegokolwiek tytułu. Tym samym rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu w zakresie niewymagającym zarejestrowania, jak również dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Skorzystanie z jakiejkolwiek informacji udostępnionej za pośrednictwem Serwisu oraz z usług oferowanych przez Operatora w Serwisie bezwzględnie wymaga pełnej akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji przez użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Operatorem celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek funkcji lub usługi Serwisu.
 6. Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Operatora, a wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym opublikowane oferty, ogłoszenia, informacje oraz publikacje elektroniczne nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis dostępny jest pod następującym adresem internetowym: Bizvalue.pl
 8. Serwis na poziomie Użytkownika przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43 ze zn. 1 kodeksu cywilnego tj: osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, przy czym usługi są dostępne dla przedsiębiorstw z pełną księgowością, prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegających prawu polskiemu. Serwis nie jest w szczególności przeznaczony dla konsumentów.

II. Definicje

 1. Dane – dane wprowadzane przez Użytkownika wynikającego ze sprawozdań finansowych, prognoz rachunków zysków i strat oraz Parametry Bazowe uzupełniane przez Użytkownika;
 2. Model BizValue - zestaw usług (Usługi Wyceny) realizowanych przez Serwis w sposób w pełni zautomatyzowany drogą elektroniczną w sieci Internet bez udziału Operatora przy wykorzystaniu udostępnionych w Serwisie funkcjonalności do wprowadzania przez Użytkownika danych i automatycznego przetwarzania ich w oparciu o zdefiniowane w Serwisie algorytmy;
 3. Operator - BizFit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-605 Kraków, ul. Fredry 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499753, NIP 6793098929, REGON 123058145, z kapitałem zakładowym 60 000 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych), adres e-mail: info@bizfit.pl;
 4. Parametry Bazowe – parametry podatkowe, finansowe i porównawcze określone w Serwisie pod zakładką “Parametry bazowe” widoczne dla Użytkowników Zarejestrowanych;
 5. Partner - Użytkownik, dokonujący wycen dla większej ilości niż 1 przedsiębiorstwo z możliwością przydzielenia subkont dla użytkowników końcowych dla tych firm. Partnerem może być np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, rzeczoznawca majątkowy itp,
 6. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod nazwą BizValue oraz pod adresem https://bizvalue.pl;
 7. Poradniki – publikacje elektroniczne udostępnienie informacyjnie po zarejestrowaniu się do Serwisu pod zakładką „Poradniki”;
 8. Usługi Płatne (Usługi Wyceny) - udostępnienie funkcjonalności Serwisu bazującej na zdefiniowanym algorytmie pozwalającej na samodzielne przygotowanie na bazie Parametrów Bazowych, Danych posiadanych i wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu: Wycena Firmy Online, Analiza Wskaźnikowa, Monitorowanie Wartości Firmy oraz Memorandum Inwestycyjne;
 9. Wycena Firmy Online – Wycena metodą DCF, Wycena metodą Skorygowanych Aktywów Netto (SAN), Wycena metodą porównawczą, Wycena metodą mieszaną;
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania) prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 11. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.

III. Serwis i Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są w szczególności następujące Usługi Wyceny w ramach dostępu płatnego:
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających automatyczne przeprowadzanie wycen wartości przedsiębiorstw (dalej: „Wycena Firmy Online”);
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających automatyczne przeprowadzanie analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa (dalej: „Analiza wskaźnikowa”);
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających samodzielny monitoring wartości firm oraz ich zmienności w czasie (dalej: „Monitor Wartości Firmy”);
  • Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających samodzielne przygotowanie przez Użytkownika dokumentu opisującego firmę dla potencjalnego nabywcy (dalej: „Memorandum Informacyjne”).
 2. Usługi dostępne są dla przedsiębiorstw z pełną księgowością, prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegających prawu polskiemu.
 3. Operator wskazuje rodzaje Usług wymagających rejestracji w Serwisie.
 4. Operator będzie świadczył odpłatne Usługi drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Opis Usług wraz z aktualnie obowiązującymi cenami świadczenia poszczególnych Usług (dalej: „Cennik”) dostępne są na stronach Serwisu w sekcjach dedykowanych poszczególnym usługom. Operator pobiera opłaty za Usługi odpłatne,, po uprzedniej rejestracji i akceptacji Regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Operator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji, w trybie wprowadzenia zmiany do niniejszego Regulaminu, w Usługach oraz świadczenia Usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika.
 7. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym Operator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.

IV. Zasady ogólne korzystania z Serwisu


 1. Dostęp do części Usług możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu rejestracji (dalej: „Rejestracja”). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. W wyniku Rejestracji tworzone jest w Serwisie konto Użytkownika (dalej: „Konto”), a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego (dalej: „Użytkownik Zarejestrowany”). Podany podczas Rejestracji adres e-mail służy jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i zakończenia pracy z Serwisem.
 2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi korzystanie z Usług udostępnianych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych oraz skorzystanie z Usług odpłatnych.
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie odpowiednich pól podczas Rejestracji w Serwisie.
 5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i korzystanie z Usług.
 6. Dostęp informacyjny do Poradników wymaga zarejestrowania w Serwisie.
 7. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie i następuje w momencie dokonania płatności za określoną Usługę przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami zawartymi na stronach Serwisu.
 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Operator. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących im praw znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 9. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie Rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
 10. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas Rejestracji.
 11. Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być sprawdzane i weryfikowane przez Operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania błędów lub uzupełnienia brakujących danych na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Konta Użytkowników, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane nie będą aktywowane lub będą blokowane w Serwisie, a w przypadku gdy nie zostaną w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Rejestracji poprawione i pozytywnie zweryfikowane - Konta takie mogą być z Serwisu usuwane przez Operatora. Informacja o zablokowaniu Konta lub usunięciu Konta zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 13. Użytkownik, który nie dokonał potwierdzenia Rejestracji lub nie dokonał w ogóle Rejestracji (dalej: „Użytkownik Niezarejestrowany”) nie może korzystać z Serwisu.
 14. Użytkownik oświadcza, że Dane wprowadzane do systemu są kompletne, rzetelne oraz prawdziwe oraz, że jest podmiotem uprawnionym korzystania z Danych, w tym w zakresie Usług Serwisu.
 15. Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się. Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie - wymaganych przez interfejs logowania.
 16. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszelkich praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo treści te są skierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówioną informację handlowa skierowaną do oznaczonych odbiorców, używać bez zezwolenia jakichkolwiek treści chronionych prawem (np. praw autorskich, znaków towarowych, patentów, patentów użytkowych, praw patentowych lub wzorów), ani reklamować, promować, oferować lub rozpowszechniać jakichkolwiek towarów lub usług chronionych przez prawo, używać lub promować wszelkich praktyk kupieckich uznawanych za działania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe.
 18. Zabronione są wszelkie działania Użytkownika mogące wpływać na zdolność do działania Serwisu, zwłaszcza czynności, które mogą powodować zakłócenia lub błędy w działaniu Serwisu.
 19. W przypadku wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Naruszenie Regulaminu będzie niosło ze sobą skutki prawne i finansowe dla Użytkownika łamiącego te postanowienia.
 20. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

V. Warunki korzystania z Usługi wyceny

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy Zarejestrowani po dokonaniu płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem udostępnionym na odpowiednich stronach Serwisu mogą skorzystać z Usług Wyceny.
 2. Usługi Wyceny realizowane są za pośrednictwem Serwisu w oparciu o autorskie rozwiązanie stworzone przez Operatora na potrzeby Serwisu.
 3. Wprowadzane przez Użytkownika do Modelu Bizvalue dane finansowe, treści, materiały i informacje nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i rozpowszechniane przez Operatora w jakiejkolwiek formie bez zgody Użytkownika.
 4. Operator nie wprowadza żadnych poprawek (w tym edytorskich) do treści i informacji wprowadzanych przez Użytkowników w części Serwisu poświęconej Usługom Wyceny.
 5. Model Bizvalue został opracowany w celu umożliwienia Użytkownikom wykonania w sposób automatyczny za pośrednictwem Serwisu dla celów informacyjnych samodzielnej, szacunkowej wyceny wartości przedsiębiorstwa online - bez udziału zewnętrznych doradców i ekspertów oraz w celu przygotowania materiałów informacyjnych prezentujących wyniki takiej wyceny, a także informacje o przedsiębiorstwie Użytkownika. Przedmiotem Usług Wyceny jest udostępnianie Użytkownikom Zarejestrowanym funkcjonalności Serwisu, a nie sporządzanie przez Operatora wycen i innych dokumentów.
 6. Serwis przygotowuje raporty oraz wykonuje obliczenia w oparciu o zdefiniowane algorytmy obliczeniowe Modelu Bizvalue - bazując na Danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu oraz na wartościach Parametrów Bazowych (dla wykonania Usług Wyceny.
 7. W Modelu Bizvalue wartości Parametrów Bazowych niezbędnych do przeprowadzenia Usług Wyceny są proponowane przez Serwis jako wartości wejściowe (początkowe). Wartości te powinny być zweryfikowane i dowolnie dostosowywane przez Użytkownika. Wszystkie Parametry Bazowe są możliwe do samodzielnej zmiany przez Użytkownika.
 8. Użytkownik korzystający z Usług Wyceny przy wykorzystaniu wartości Parametrów Bazowych proponowanych przez Serwis jako wartości wejściowe (początkowe) bez zmian tych wartości, oświadcza tym samym, że ma pełną świadomość, że proponowane przez Serwis wartości Parametrów Wyceny mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania przez Użytkownika.
 9. Operator Serwisu zastrzega, że wartości Parametrów Bazowych proponowane przez Serwis jako treści lub wartości wejściowe, mają charakter wyłącznie przykładowy lub informacyjny, a Użytkownik dokonując samodzielnego ustalenia wartości swojego przedsiębiorstwa przy ich wykorzystaniu jest tego świadomy i w pełni akceptuje proponowane treści lub wartości parametrów do obliczeń, jak również otrzymane w wyniku obliczeń wartości i treść raportów.
 10. Operator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia Użytkownikom Serwisu Usług Wyceny lub udostępniania Poradników oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji biznesowych, inwestycyjnych oraz jakichkolwiek innych decyzji podjętych w oparciu o informacje i materiały pozyskane z Serwisu, w tym będące rezultatem korzystania z Usług Wyceny lub Poradników, za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej
 11. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkowników z Usług Wyceny lub udostępniania Poradników, w tym za obliczoną w Serwisie wartość firmy oraz wszystkie inne obliczane wartości będące wynikiem zastosowanych w Serwisie algorytmów obliczeniowych bazujących na danych wprowadzanych przez Użytkownika oraz Parametrów Bazowych, za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej.
 12. Usługi Wyceny wykonane przez Operatora w Serwisie oraz Poradniki nie stanowią również jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej podjęcia określonych decyzji, w tym biznesowych, inwestycyjnych - bez względu na charakter tych decyzji.
 13. Usługi Wyceny mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku przez Użytkownika, w celach szacunkowo- informacyjnych.
 14. Poradniki mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku przez Użytkownika w celach informacyjnych.
 15. Analiza wskaźnikowa może być wykorzystywane wyłącznie do użytku przez Użytkownika w celach szacunkowo - informacyjnych.
 16. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za dalsze wykorzystanie informacji i raportów uzyskanych na skutek świadczonych przez Operatora Usług Wyceny spoczywa na Użytkowniku, który musi być świadomy uproszczeń wynikających z metodologii Modelu Bizvalue.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzanych przez Użytkownika. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i biznesową zastosowanych w serwisie algorytmów obliczeniowych., za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej.
 18. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do wysokości szkód stanowiących stratę rzeczywistą oraz do wartości zrealizowanej Usługi. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Operatora w zakresie utraconych korzyści oraz wynikająca z niewłaściwego ustalenia wartości przedsiębiorstwa lub jego prezentacji.


VI. Dokonywanie płatności

 1. Operator rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika oraz otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Operator określa w Serwisie.
 3. Płatności za Usługi Serwisu można dokonać za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU („Systemy płatności”).
 4. Płatności za pośrednictwem Systemów Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przy użyciu Systemów Płatności, w tym za podanie przez Użytkownika numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 6. Opłaty za Usługi są pobierane z góry. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Usług dokonanej po wniesieniu opłaty, a przed upływem terminu wykonania danej usługi przez Operatora, Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat.
 7. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi (faktury VAT) są wystawiane przez Serwis automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
 9. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w Serwisie oraz wysyłane automatycznie na wskazany w procesie Rejestracji adres e-mail.
 10. Umowa na świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

VII. Warunki techniczne korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora za dostępność Usług/Poradników

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
  • urządzeniem typu desktop (komputer stacjonarny, laptop) mającym dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarką internetową z aktualną wersja oprogramowania, np Internet Explorer Chrome.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 3. Operator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 4. Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 5. Operator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu - każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres: BizFit sp. z o.o., ul. Fredry 2, 30-605 Kraków lub wiadomość e-mail wysłaną poprzez formularz kontaktowy dostępny w dziale Kontakt Serwisu. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Operator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jako login do Serwisu (podany w zgłoszeniu reklamacyjnym) lub korespondencyjny.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usług wymagających zarejestrowania w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem umowy o świadczenie odpłatnej Usługi, która rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa odpłatna.
 2. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio umów.
 3. Trybem rozwiązania umowy, w przypadku jej zawarcia umowy na czas nieokreślony jest przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników z następujących przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany dotyczącej Usługi, rezygnacji ze świadczenia usługi lub wprowadzenia nowej usługi, sprostowania oczywistych omyłek, zmiany danych Operatora, innych zmian wymaganych przepisami prawa. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.